Logo

Warunki korzystania

Przed skorzystaniem z którejkolwiek z witryn wymienionych poniżej, w tym z itkool.com, konieczne jest dokładne zapoznanie się z następującymi warunkami użytkowania:

Niniejszy dokument służy do określenia zasad i warunków („Warunki”) regulujących świadczenie usług przez itkool.com („my” lub „nas”) za pośrednictwem jej stron internetowych (łącznie „Witryna internetowa”). Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, potwierdzasz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków, które stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a nami. Terminy „Ty” lub „Twój” użyte w tym dokumencie odnoszą się do Ciebie, dowolnego podmiotu, który reprezentujesz, Twoich lub jego przedstawicieli, następców prawnych, cesjonariuszy i podmiotów stowarzyszonych oraz wszelkich Twoich urządzeń lub ich urządzeń.

Jeżeli nie akceptujesz niniejszych Warunków, prosimy o opuszczenie Strony internetowej i zaprzestanie jej używania. Korzystając z Witryny, potwierdzasz zrozumienie i akceptację niniejszych Warunków.

Uprawnienia
Aby korzystać z Witryny, konieczne jest ukończenie osiemnastu (18) lat, chyba że wiek pełnoletności w Twojej jurysdykcji przekracza osiemnaście (18) lat, w takim przypadku musisz osiągnąć pełnoletność w twoja jurysdykcja. Korzystanie z Serwisu jest surowo zabronione w obszarach, w których jest to zabronione przez prawo.
Twoja akceptacja niniejszych Warunków jest uzależniona od udzielenia przez nas zgody na użytkowanie, jak opisano w paragrafie 2 niniejszego dokumentu. Niniejszym potwierdzasz i wyrażasz zgodę, że to wynagrodzenie jest wystarczające i że je otrzymałeś.
Przyznanie użytkowania
Niniejszym zapewniamy Ci niewyłączne, niezbywalne i ograniczone prawo dostępu, niepublicznego wyświetlania i korzystania z Witryny wraz ze wszystkimi dostępnymi treściami („Treść”), z zastrzeżeniem ograniczeń Witryny, na Twoim komputer lub urządzenie mobilne, zgodnie z niniejszymi Warunkami. Dostęp i korzystanie z Witryny są ograniczone wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych.
Niniejsza dotacja może zostać rozwiązana przez nas według naszego wyłącznego uznania, za uprzednim powiadomieniem lub bez niego, z dowolnego powodu. Po rozwiązaniu umowy możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani: (i) usunąć lub dezaktywować Twoje konto, (ii) zablokować Twoją pocztę e-mail i/lub adresy IP lub w inny sposób zakończyć Twoje użytkowanie i możliwość korzystania z Witryny i/lub (iii) usunąć i/lub usunąć dowolne Zgłoszenia użytkownika (zdefiniowane poniżej). Zgadzasz się nie używać ani nie podejmować prób korzystania z Witryny po jej rozwiązaniu. Przyznanie Ci prawa do korzystania z Witryny wygasa wraz z wypowiedzeniem, ale wszystkie pozostałe części niniejszych Warunków pozostają w mocy. Przyjmujesz do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za zakończenie Twojej zgody na użytkowanie.
Własność intelektualna
Treści prezentowane na stronie internetowej, z wyjątkiem treści przesłanych przez użytkowników i treści stron trzecich (zdefiniowanych poniżej), w tym między innymi tekst, obrazy graficzne, zdjęcia, muzyka, wideo, oprogramowanie, skrypty i znaki towarowe, znaki usługowe, i logo w nich zawarte (zwane łącznie „Materiałami zastrzeżonymi”) stanowią naszą wyłączną własność i/lub są nam licencjonowane. Wszystkie Materiały Zastrzeżone są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i/lub innymi prawami na mocy przepisów obowiązujących jurysdykcji, w tym prawa krajowego, prawa zagranicznego i konwencji międzynarodowych. Zachowujemy wszelkie prawa do naszych Materiałów Zastrzeżonych.
O ile nie zostało to wyraźnie dozwolone, zabrania się kopiowania, modyfikowania, publikowania, przesyłania, rozpowszechniania, uczestniczenia w przekazywaniu lub sprzedaży, tworzenia dzieł pochodnych lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, w całości lub w części, jakichkolwiek treści.
Zgłoszenia użytkowników
Jako użytkownik Witryny ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie materiały, które przesyłasz, przesyłasz, przesyłasz, tworzysz, modyfikujesz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Witryny, w tym za wszelkie pliki dźwiękowe, które tworzysz, modyfikujesz, przesyłasz lub pobierasz za pośrednictwem Witryny. Witryna internetowa (zwane łącznie „Zgłoszeniami użytkownika”). Należy pamiętać, że zgłoszenia użytkowników nie zawsze mogą zostać wycofane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie dane osobowe ujawnione w Zgłoszeniach użytkownika mogą umożliwić identyfikację użytkownika, a my nie możemy zagwarantować poufności Zgłoszeń użytkownika.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie zgłoszenia użytkownika i wszelkie konsekwencje, które mogą wyniknąć z przesyłania, przesyłania, modyfikowania, przesyłania, tworzenia lub udostępniania w inny sposób zgłoszeń użytkownika. Użytkownik potwierdza, oświadcza i gwarantuje, że wszystkie przesłane przez niego materiały użytkownika są zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami, nie naruszają praw osób trzecich i nie zawierają żadnych treści zniesławiających, obscenicznych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia.
Jesteś właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, pozwolenia, prawa lub zgody na użytkowanie oraz upoważniasz nas do korzystania ze wszystkich znaków towarowych, praw autorskich, tajemnic handlowych lub innych praw własności wi do Zgłoszeń użytkowników do wszelkich zastosowań przewidzianych w Witrynie i niniejszych Warunkach;
Nie będziesz publikować ani pozwalać nikomu innemu na publikowanie żadnych materiałów przedstawiających jakiekolwiek czynności o charakterze jednoznacznie seksualnym; I
Użytkownik posiada pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie od każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w Zgłoszeniu użytkownika na używanie imienia i nazwiska i/lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby, aby umożliwić wykorzystanie Zgłoszenia użytkownika do wszelkich rozważanych zastosowań przez Strony internetowe i niniejsze Warunki.
Ponadto zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać, przesyłać, tworzyć, przesyłać, modyfikować ani w żaden inny sposób udostępniać materiałów, które:
Jest chroniony prawem autorskim, chroniony tajemnicą handlową lub przepisami dotyczącymi znaków towarowych lub w inny sposób podlega prawom własności osób trzecich, w tym prawom do prywatności i reklamy, chyba że jesteś właścicielem takich praw lub masz wyraźną zgodę prawowitego właściciela na przesłanie materiału i udzielenie nam wszystkie prawa licencyjne przyznane w niniejszym dokumencie;
Jest obsceniczne, wulgarne, nielegalne, niezgodne z prawem, zniesławiające, oszukańcze, oszczercze, szkodliwe, napastliwe, obelżywe, zawierające groźby, naruszające prawa do prywatności lub reklamy, nienawistne, obraźliwe ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, podżegające lub w inny sposób niewłaściwe, zgodnie z naszą wyłączną decyzją ;
Przedstawia nielegalne działania, promuje lub przedstawia krzywdę fizyczną lub obrażenia jakiejkolwiek grupy lub osoby, lub promuje lub przedstawia jakikolwiek akt okrucieństwa wobec zwierząt;
Podszywa się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w inny sposób przedstawia Cię w fałszywy sposób, w tym tworzy fałszywą tożsamość;
Stanowiłyby, zachęcały lub zapewniały instrukcje dotyczące przestępstwa, naruszenia praw jakiejkolwiek strony lub w inny sposób powodowałyby odpowiedzialność lub naruszałyby jakiekolwiek prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe; Lub
Stanowi niechcianą lub nieautoryzowaną reklamę, promocję, „spam” lub jakąkolwiek inną formę nagabywania.
Nie rościmy sobie prawa własności ani kontroli nad zgłoszeniami użytkowników ani treściami stron trzecich. Użytkownik lub, w stosownych przypadkach, licencjodawca będący stroną trzecią zachowujecie wszelkie prawa autorskie do Materiałów użytkownika i jesteście odpowiedzialni za odpowiednią ochronę tych praw. Nieodwołalnie udzielasz nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, wolnej od opłat, wieczystej, nieodwołalnej, podlegającej sublicencji licencji na reprodukcję, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, dystrybucję, adaptację, modyfikowanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych i w inny sposób wykorzystywać Zgłoszenia Użytkownika do jakichkolwiek celów, w tym między innymi do celów przewidzianych w Witrynie i niniejszych Warunkach. Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się i powoduje zrzeczenie się wobec nas i każdego z naszych użytkowników wszelkich roszczeń i twierdzeń dotyczących praw osobistych lub przypisań w odniesieniu do Materiałów użytkownika.
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszystkie prawa, uprawnienia i upoważnienia niezbędne do przyznania praw przyznanych w niniejszym dokumencie do Zgłoszeń Użytkownika. W szczególności oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem tytułu do Zgłoszeń użytkownika, że ​​masz prawo do przesyłania, modyfikowania, uzyskiwania dostępu, przesyłania, tworzenia lub udostępniania w inny sposób Zgłoszeń użytkownika w Witrynie oraz że przesłanie Zgłoszeń użytkownika nie spowoduje naruszać prawa jakiejkolwiek innej strony lub Twoje zobowiązania umowne wobec innych stron.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy według własnego uznania odmówić publikowania, usunięcia lub zablokowania dostępu do dowolnego Zgłoszenia użytkownika z dowolnego powodu lub bez powodu, za powiadomieniem lub bez.
Nie ograniczając innych postanowień dotyczących zabezpieczenia zawartych w niniejszym dokumencie, zgadzasz się bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, pozwami lub postępowaniami wniesionymi lub wniesionymi przeciwko nam przez stronę trzecią w oparciu o twierdzenie, że Twoje Treści Użytkownika lub korzystanie przez Ciebie z Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków narusza lub przywłaszcza praw własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej lub narusza obowiązujące prawo, a Ty zabezpieczysz nas przed wszelkimi szkodami wyrządzonymi nam oraz uzasadnionymi honorariami adwokackimi i innymi kosztami poniesionymi przez nas w związku z takim roszczeniem, żądaniem, pozwem lub postępowaniem.
Treść na Stronie internetowej
Rozumiesz i akceptujesz, że podczas korzystania z Witryny będziesz narażony na treści z różnych źródeł, w tym treści udostępniane w Witrynie przez innych użytkowników, usługi, strony oraz w sposób zautomatyzowany lub w inny sposób (łącznie „Treści stron trzecich” ) oraz że nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron trzecich. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że może zostać narażony na kontakt z treściami, które są niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób niewłaściwe lub mogą wyrządzić szkodę systemom komputerowym użytkownika, i nie ograniczając innych postanowień dotyczących ograniczenia odpowiedzialności zawartych w niniejszym dokumencie, zgadza się zrzec się i niniejszym zrzeka się , wszelkie prawne lub godziwe prawa lub środki zaradcze, jakie możesz mieć wobec nas w związku z tym.
Nie rościmy sobie prawa własności ani kontroli nad treściami stron trzecich. Strony trzecie zachowują wszelkie prawa do Treści stron trzecich i są odpowiedzialne za odpowiednią ochronę swoich praw.
Rozumiesz i potwierdzasz, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za monitorowanie Strony internetowej pod kątem nieodpowiednich treści lub zachowań. Jeśli w dowolnym momencie zdecydujemy się, według naszego wyłącznego uznania, na monitorowanie takich treści, nie ponosimy odpowiedzialności za takie treści, nie mamy obowiązku modyfikowania ani usuwania takich treści (w tym treści przesłanych przez użytkowników i treści stron trzecich) ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie innych osób przesyłających takie treści (w tym treści przesłane przez użytkownika i treści stron trzecich).
Nie ograniczając poniższych postanowień dotyczących ograniczeń odpowiedzialności i zrzeczeń z tytułu gwarancji, cała Treść (w tym Treści Użytkownika i Treści Osób Trzecich) w Witrynie jest udostępniana Użytkownikowi w stanie „TAK JAK JEST” wyłącznie do jego informacji i użytku osobistego i nie wolno mu używać kopiować, reprodukować, rozpowszechniać, transmitować, nadawać, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować lub w inny sposób wykorzystywać Treści do jakichkolwiek innych celów bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiednich właścicieli/licencjodawców Treści.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy według własnego uznania odmówić publikowania, usunięcia lub zablokowania dostępu do dowolnej Treści z dowolnego powodu lub bez powodu, za powiadomieniem lub bez.
Zachowanie użytkownika
Oświadczasz i gwarantujesz, że wszystkie informacje i treści przekazane nam przez Ciebie są dokładne i aktualne oraz że masz wszystkie niezbędne prawa, uprawnienia i upoważnienia do (i) wyrażenia zgody na niniejsze Warunki, (ii) dostarczenia nam Materiałów użytkownika oraz (iii) wykonywać czynności wymagane od Ciebie na mocy niniejszych Warunków.
Niniejszym wyraźnie upoważniasz nas do monitorowania, rejestrowania i rejestrowania wszelkich Twoich działań w Witrynie.
Jako warunek korzystania z Witryny:
Zgadzasz się nie korzystać z Witryny w celach niezgodnych z prawem lub w jakikolwiek sposób zabroniony przez niniejsze Warunki;
Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych;
Zgadzasz się nie korzystać z Serwisu w sposób narażający nas na odpowiedzialność karną lub cywilną;
Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania, które mają miejsce w wyniku korzystania z Witryny;
Wyrażasz zgodę na to, że wszystkie Twoje zgłoszenia użytkowników należą do Ciebie i że masz prawo i upoważnienie do ich przekazania nam oraz wykorzystania ich w Witrynie lub za jej pośrednictwem;
Zgadzasz się nie używać żadnych zautomatyzowanych środków, w tym robotów, robotów indeksujących lub narzędzi do eksploracji danych, w celu pobierania, monitorowania lub wykorzystywania danych lub Treści z Witryny;
Zgadzasz się nie podejmować żadnych działań, które nakładają lub mogą, według naszego wyłącznego uznania, nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury technologicznej lub w inny sposób stawiać wobec niej nadmierne wymagania;
Użytkownik zgadza się nie „prześladować” ani w żaden inny sposób nie nękać nikogo w Witrynie ani za jej pośrednictwem;
Zgadzasz się nie fałszować nagłówków ani w żaden inny sposób nie manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia jakichkolwiek przesyłanych informacji;
Użytkownik zgadza się nie wyłączać, nie obchodzić ani w żaden inny sposób nie ingerować w funkcje Witryny związane z bezpieczeństwem lub funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają użycie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub które egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Witryny lub zawartych w niej treści;
Zgadzasz się nie publikować, nie udostępniać linków ani w żaden inny sposób nie udostępniać w Witrynie żadnych materiałów zawierających wirusy programowe ani żadnego kodu komputerowego, pliku lub programu zaprojektowanego w celu zakłócania, niszczenia, ograniczania lub monitorowania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub jakiejkolwiek telekomunikacji sprzęt;
Zgadzasz się nie udzielać licencji, sublicencji, sprzedawać, odsprzedawać, przekazywać, cedować, dystrybuować ani w żaden inny sposób wykorzystywać komercyjnie ani nie udostępniać Witryny ani żadnej Treści jakimkolwiek osobom trzecim;
Użytkownik zgadza się nie „oprawiać” ani „kopiować” Witryny; I
Zgadzasz się nie przeprowadzać inżynierii wstecznej żadnej części Witryny.
Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań wobec dowolnego użytkownika w przypadku nieuprawnionego korzystania z Witryny, w tym dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych oraz zakończenia korzystania z Witryny przez dowolnego użytkownika. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny i naszych systemów komputerowych nieautoryzowane niniejszymi Warunkami stanowi naruszenie niniejszych Warunków oraz niektórych międzynarodowych, zagranicznych i krajowych przepisów karnych i cywilnych.
Oprócz wygaśnięcia zezwolenia na korzystanie z Witryny, wszelkie naruszenia niniejszej Umowy, w tym postanowień niniejszej Sekcji 6, będą skutkować karą umowną w wysokości dziesięciu tysięcy dolarów (10,000 USD) za każde naruszenie. W przypadku, gdy Twoje naruszenie spowoduje podjęcie działań prawnych (czy to przeciwko Tobie, czy przeciwko nam przez którąkolwiek ze stron) lub szkodę fizyczną lub emocjonalną którejkolwiek ze stron, zostaniesz obciążony karą umowną w wysokości stu pięćdziesięciu tysięcy dolarów (150,000 USD) za każde naruszenie . Możemy, według naszego uznania, scedować takie roszczenie o odszkodowanie lub jego część na osobę trzecią, która została poszkodowana w wyniku Twojego postępowania. Niniejsze postanowienia dotyczące odszkodowań umownych nie stanowią kary, lecz próbę rozsądnego ustalenia przez Strony kwoty rzeczywistej szkody, która może powstać w wyniku takiego naruszenia. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że kwota kar umownych jest minimalna i że jeśli rzeczywiste szkody są większe, będziesz odpowiedzialny za większą kwotę. Jeżeli właściwy sąd uzna, że ​​kary umowne są w jakimkolwiek stopniu niewykonalne, wówczas kary umowne zostaną obniżone jedynie w zakresie niezbędnym do ich wyegzekwowania.
Usługi w Serwisie
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna internetowa jest wyszukiwarką i narzędziem ogólnego przeznaczenia. W szczególności, ale bez ograniczeń, Witryna umożliwia wyszukiwanie muzyki w wielu witrynach internetowych. Ponadto Serwis jest narzędziem ogólnego przeznaczenia, umożliwiającym pobieranie plików audio z filmów oraz plików audio z innych miejsc w Internecie. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie zgodnie z przepisami prawa. Nie zachęcamy, nie tolerujemy, nie namawiamy ani nie zezwalamy na korzystanie z Witryny, które może naruszać jakiekolwiek prawo.
Nie przechowujemy żadnych materiałów przesłanych przez użytkowników dłużej niż przez okres przejściowy, aby dać użytkownikom możliwość pobrania ich treści.
Opłaty
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat za dowolne lub wszystkie nasze usługi oraz do okresowej zmiany naszych opłat według własnego uznania. Jeżeli w dowolnym momencie pozbawimy Cię praw do korzystania z Witryny z powodu naruszenia niniejszych Warunków, nie będziesz uprawniony do zwrotu jakiejkolwiek części swoich opłat. We wszystkich innych aspektach takie opłaty będą regulowane dodatkowymi zasadami, warunkami, warunkami lub umowami opublikowanymi w Witrynie i/lub nałożonymi przez dowolnego agenta sprzedaży lub firmę przetwarzającą płatności, z możliwością okresowych zmian.
Polityka prywatności
Zachowujemy odrębną Politykę prywatności, a Twoja zgoda na niniejsze Warunki oznacza również Twoją zgodę na Politykę prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie takich zmian w Serwisie. Nie można otrzymywać żadnych innych powiadomień o jakichkolwiek zmianach. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich poprawek będzie równoznaczne z akceptacją takich poprawek, niezależnie od tego, czy faktycznie je przeczytałeś.
Roszczenia dotyczące praw autorskich
Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Surowo zabrania się naruszania praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności do informacji jakiejkolwiek strony. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich Treści, co do których podejrzewamy, że naruszają prawa własności intelektualnej innych osób, a także możemy zablokować Twój dostęp do Witryny, jeśli prześlesz taką Treść.
POWTÓRZ POLITYKĘ NARUSZAJĄCĄ. W RAMACH NASZEJ POLITYKI DOTYCZĄCEJ POWTARZAJĄCYCH SIĘ NARUSZEŃ KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA, W ZAKRESIE KTÓREGO MATERIAŁ OTRZYMAMY W DOBREJ WIRZE I SKUTECZNE SKARGI W KOLEJNYM OKRESIE SZEŚCIU MIESIĘCY, BĘDZIE MOŻE ODBYĆ ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z STRONY INTERNETOWEJ.
Chociaż nie podlegamy prawu Stanów Zjednoczonych, dobrowolnie przestrzegamy ustawy Digital Millennium Copyright Act. Zgodnie z tytułem 17, sekcja 512(c)(2) Kodeksu Stanów Zjednoczonych, jeśli uważasz, że w Witrynie naruszane są jakiekolwiek materiały chronione prawem autorskim, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].
Wszelkie powiadomienia, które nie są dla nas istotne lub są nieskuteczne w świetle prawa, nie otrzymają żadnej odpowiedzi ani żadnych działań. Skuteczne powiadomienie o domniemanym naruszeniu musi mieć formę pisemnego powiadomienia skierowanego do naszego agenta i zawierać zasadniczo następujące informacje:
Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które prawdopodobnie zostało naruszone. Proszę opisać utwór i, jeśli to możliwe, dołączyć kopię lub lokalizację (np. adres URL) autoryzowanej wersji utworu;
Identyfikacja materiału uznanego za naruszający prawo i jego lokalizacja lub, w przypadku wyników wyszukiwania, identyfikacja odniesienia lub łącza do materiału lub działania uznanego za naruszające prawo. Proszę opisać materiał i podać adres URL lub inne istotne informacje, które pozwolą nam zlokalizować materiał w Serwisie lub w Internecie;
Informacje, które pozwolą nam się z Tobą skontaktować, w tym Twój adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, Twój adres e-mail;
Oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że wykorzystanie materiału będącego przedmiotem skargi nie jest autoryzowane przez Ciebie, Twojego agenta lub prawo;
Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań jesteś właścicielem lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela dzieła, które rzekomo zostało naruszone; I
Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub upoważnionego przedstawiciela.
Jeżeli Treść użytkownika lub wynik wyszukiwania w Twojej witrynie internetowej zostaną usunięte w związku z powiadomieniem o domniemanym naruszeniu praw autorskich, możesz przekazać nam roszczenie wzajemne, które musi mieć formę pisemnej komunikacji skierowanej do naszego wyżej wymienionego agenta i być dla nas satysfakcjonującą, obejmującą zasadniczo następujące:
Twój podpis fizyczny lub elektroniczny;
Identyfikacja materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został uniemożliwiony oraz miejsce, w którym materiał pojawił się przed jego usunięciem lub uniemożliwieniem dostępu do niego;
Oświadczenie pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że w dobrej wierze wierzysz, że materiał został usunięty lub unieruchomiony w wyniku błędów lub błędnej identyfikacji materiału, który ma zostać usunięty lub unieruchomiony;
Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz oświadczenie, że zgadzasz się na jurysdykcję sądów znajdujących się pod podanym adresem, w Anguilli i lokalizacji, w której znajduje się rzekomy właściciel praw autorskich; I
Oświadczenie, że akceptujesz obsługę procesową od rzekomego właściciela praw autorskich lub jego agenta.
Modyfikacja niniejszych Warunków
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie zmienionych Warunków w Witrynie. Nie można otrzymywać żadnych innych powiadomień o jakichkolwiek zmianach. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE DALSZE KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ PO TAKICH ZMIANACH BĘDZIE STANOWIĆ AKCEPTACJĘ TAKICH POPRAWEK, NIEZALEŻNIE OD CZY JE FAKTYCZNIE PRZECZYTAŁEŚ.
Odszkodowanie i zwolnienie
Niniejszym zgadzasz się zabezpieczyć nas i chronić nas przed wszelkimi szkodami oraz roszczeniami i wydatkami osób trzecich, w tym honorariami adwokackimi, wynikającymi z korzystania z Witryny i/lub naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków.
W przypadku sporu z jednym lub większą liczbą innych użytkowników lub stronami trzecimi, niniejszym zwalniasz nas, naszych urzędników, pracowników, agentów i następców prawnych z roszczeń, żądań i odszkodowań (rzeczywistych i wynikowych) wszelkiego rodzaju lub charakteru, znanych i nieznanych, podejrzanych i niepodejrzewanych, ujawnionych i nieujawnionych, wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z takimi sporami i/lub Witryną.
Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności
PRZECZYTAJ UWAŻNIE TEN ROZDZIAŁ, PONIEWAŻ OGRANICZA NASZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO (ALE NIE WIĘCEJ).
W Serwisie mogą znajdować się linki do stron internetowych podmiotów trzecich, które są od nas niezależne. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki ani nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności, kompletności lub autentyczności informacji zawartych w witrynach internetowych stron trzecich. Nie mamy prawa ani możliwości edytowania treści stron internetowych osób trzecich. Przyjmujesz do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek odpowiedzialność wynikającą z korzystania przez Ciebie z jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich.
Strona internetowa jest udostępniana w stanie „takim, jakim jest”, bez żadnych gwarancji ani warunków, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych. W szczególności zrzekamy się w najszerszym zakresie wszelkich dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw, dokładności informacji, integracji, interoperacyjności lub spokojnego korzystania. Zrzekamy się wszelkich gwarancji dotyczących wirusów lub innych szkodliwych elementów w związku ze Stronami internetowymi. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na zrzeczenie się gwarancji dorozumianych, dlatego też w takich jurysdykcjach niektóre z powyższych zastrzeżeń mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku lub być ograniczone w zakresie, w jakim odnoszą się do takich dorozumianych gwarancji.
W ŻADNYCH PRZYPADKACH NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY (NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD) WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEGOKOLWIEK ASPEKTU KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, BEZ OGRANICZEŃ, TAKICH SZKODY WYNIKAJĄ Z (i) KORZYSTANIA, NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, (ii) polegania przez Ciebie na JAKICHKOLWIEK TREŚCI STRONY INTERNETOWEJ, (iii) PRZERWY, ZAWIESZENIA, MODYFIKACJI, ZMIANY LUB CAŁKOWITEGO ZAKOŃCZENIA DZIAŁANIA STRONY INTERNETOWEJ LUB (iv) ZAKOŃCZENIE USŁUGI PRZEZ NAS. OGRANICZENIA TE MAJĄ ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ W ODNIESIENIU DO SZKÓD POWSTAŁYCH Z POWODU INNYCH USŁUG LUB PRODUKTÓW OTRZYMANYCH LUB REKLAMOWANYCH W POWIĄZKU ZE STRONY INTERNETOWEJ. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA NIEKTÓRE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, DLATEGO W TAKICH JURYSDYKCJACH NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA LUB BYĆ OGRANICZONE.
NIE GWARANTUJEMY, ŻE (i) STRONA INTERNETOWA SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA LUB OCZEKIWANIA, (ii) STRONA BĘDZIE NIEPRZERWANA, TERMINOWA, BEZPIECZNA I WOLNA OD BŁĘDÓW, (iii) WYNIKI, jakie MOŻNA UZYSKAĆ ​​W CZASIE KORZYSTANIA Z STRONY INTERNETOWEJ BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE, (iv) JAKOŚĆ WSZELKICH PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI, TREŚCI LUB INNYCH MATERIAŁÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ SPEŁNIAJĄ PAŃSTWA WYMAGANIA LUB OCZEKIWANIA, LUB (v) WSZELKIE BŁĘDY W TREŚCI ZOSTANĄ POPRAWIONE.
WSZELKIE TREŚCI UZYSKANE W POPRZEZ KORZYSTANIE Z STRONY INTERNETOWEJ UZYSKANE SĄ NA WŁASNE RYZYKO I UŻYTKOWNIK. PONOSISZ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTERA LUB INNEGO URZĄDZENIA LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCĄ Z TAKIEJ TREŚCI.
TWOIM JEDYNYM I WYŁĄCZNYM PRAWEM I ŚRODKIEM ŚRODKOWYM W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z STRONY INTERNETOWEJ LUB INNYCH SKARGÓW BĘDZIE ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z STRONY INTERNETOWEJ. BEZ OGRANICZEŃ POWYŻSZEGO, W ŻADNYM PRZYPADKU MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NASZEGO WYNIKAJĄCA Z KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH LUB Z NIĄ ZWIĄZANA NIE PRZEKROCZY 100 USD.
Spory prawne
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo niniejsze Warunki, a także wszelkie roszczenia, podstawy powództwa lub spory, które mogą wyniknąć między Tobą a nami, podlegają prawu Anguilli bez względu na przepisy kolizyjne. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ WNOSZONYCH PRZEZ CIEBIE PRZECIWKO NAS, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA OSOBISTĄ I WYŁĄCZNĄ JURYSDYKCJĘ ORAZ WYŁĄCZNĄ MIEJSCOWOŚĆ SĄDU W ANGUILLA. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ WNOSZONYCH PRZEZ NAS PRZECIWKO TOBIE, ZGADZASZ SIĘ NA PODDANIE OSOBISTEJ JURYSDYKCJI I MIEJSCA SĄDÓW W ANGUILLI I WSZĘDZIE, GDZIEKOLWIEK INNIEJ MOŻESZ ZNALEŹĆ. Niniejszym zrzekasz się prawa do poszukiwania innego miejsca ze względu na niewłaściwe lub niewygodne forum.
ZGADZASZ SIĘ, ŻE MOŻESZ WNOSIĆ ROSZCZENIA WYŁĄCZNIE W SWOJEJ INDYWIDUALNEJ MOŻLIWOŚCI, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK ZBIOROWY W JAKIKOLWIEK DOMNIEMANYM POZWIE ZBIOROWYM LUB REPREZENTACYJNYM.
Niniejszym zgadzasz się, że w ramach rozważenia niniejszych warunków zrzekasz się wszelkich praw, jakie możesz mieć do rozprawy przed ławą przysięgłych w przypadku wszelkich sporów między nami wynikających lub związanych z niniejszymi warunkami lub Witryną. Niniejsze postanowienie będzie wykonalne nawet w przypadku odstąpienia od jakichkolwiek postanowień dotyczących arbitrażu lub innych postanowień niniejszego punktu.
Ogólne warunki
Niniejsze Warunki, z okresowymi zmianami, stanowią całość umowy między Tobą a nami i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy między Tobą a nami i nie mogą być modyfikowane bez naszej pisemnej zgody.
Niewyegzekwowanie przez nas któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa.
Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, wówczas nieważne i niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione ważnym, wykonalnym postanowieniem, które najlepiej odpowiada intencji pierwotnego postanowienia i pozostałej części umowy będą nadal obowiązywać.
Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie ma na celu ani nie będzie uważane za przyznanie praw lub środków prawnych jakiejkolwiek osobie trzeciej.
Niniejsze Warunki nie podlegają cesji, przeniesieniu ani udzielaniu sublicencji przez Ciebie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, ale mogą być przez nas cedowane lub przenoszone bez ograniczeń.
Wyrażasz zgodę na to, że możemy przesyłać Ci powiadomienia pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub poprzez ogłoszenia w Witrynie.
Tytuły rozdziałów w niniejszych Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych ani umownych.
Stosowany w niniejszych Warunkach termin „w tym” ma charakter ilustracyjny, a nie ograniczający.
Jeżeli niniejsza umowa zostanie przetłumaczona i wykonana w jakimkolwiek języku innym niż angielski i wystąpi jakikolwiek konflikt pomiędzy tłumaczeniem a wersją angielską, rozstrzygająca będzie wersja angielska.

Logo
Wszelkie prawa zastrzeżone © itkool.pl